Публічний договір надання безповоротної фінансової допомоги

Даний документ є офіційною пропозицією (публічним договором) відповідно до ст.633 Цивільного Кодексу України. Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх користувачів, беззастережне прийняття умов якого (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між надавачем (платником) безповоротної фінансової допомоги, фізичної особи, далі –  «Сторона-1» з однієї сторони та отримувачем безповоротної фінансової допомоги – Товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Суворовський» в особі генерального директора Поповича Віталія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, далі – «Сторона-2», та засвідчує факт його укладання.

 1. Загальні положення
  1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Сторона-1 надає Стороні-2 безповоротну фінансову допомогу (далі – Фінансова допомога), а саме передає у власність Сторони-2 грошові кошти у розмірі, визначеному у п. 2.1. цього Договору.
  2. Умовами цього Договору не передбачено повернення отриманих Стороною-2 грошових коштів, а також не передбачено будь-якого виду компенсацій з боку Сторони-2 за отримані від Сторони-1 грошові кошти. Сторони погодили, що Фінансова допомога надається Стороною-1 в якості благодійного внеску на здійснення статутної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Суворовський».
  3. У випадку неможливості використання Фінансової допомоги з об’єктивних причин на цілі зазначені у пункті 1.2. цього Договору, Фінансова допомога може використовуватися Стороною-2 для виконання своїх господарських зобов’язань та благодійну діяльність.
 2. Розмір Фінансової допомоги
  1. Розмір Фінансової допомоги за цим Договором визначається самостійно Стороною-1 шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Суворовський» за допомогою банківського переказу, списання з банківської картки або будь-яким іншим способом.
 3. Права та обов’язки Сторін
  1. Права та обов’язки Сторони-1:
   1. Сторона-1 зобов'язана надати фінансову допомогу у розмірах обумовлених у п.2.1. цього Договору.
   2. Сторона-1 має право вимагати у Сторони-2 інформацію та документи про діяльність, пов’язану з виконанням умов цього Договору.
  2. Права та обов’язки Сторони-2:
   1. Сторона-2 зобов'язана використовувати фінансову допомогу виключно за призначеннями зазначеними в пунктах 1.2 та 1.3 цього Договору.
   2. Сторона-2 зобов'язується надавати інформацію, забезпечувати доступ Сторони- 1 до документів, фінансової звітності і звітності щодо ходу здійснення запланованих заходів і використання наданих коштів, пов’язаних з виконанням умов цього Договору.
   3. Сторона-2 зобов'язана надавати усні, письмові пояснення на вимогу Сторони-1 щодо належного використання коштів.
  3. Порядок надання Фінансової допомоги
   1. Сторона-1 передає Фінансову допомогу Стороні-2 одним або декількома платежами протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати укладання даного договору.
   2. Фінансова допомога передається в безготівковій формі.
   3. Фінансова допомога вважається переданою в момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Сторони-2.
  4. Вирішення спорів та відповідальність Сторін
   1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі його виконання, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.
   2. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з цього Договору, винна Сторона несе відповідальність, визначену чинним цим Договором та чинним законодавством України.
   3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.
   4. Сторона-2 несе відповідальність перед Стороною-1 лише в межах перерахованих Стороною-1 коштів, сума яких зазначена в п. 2.1 цього Договору.
  5. Дія Договору
   1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладання та діє протягом трьох років.
   2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
   3. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які оформлюються додатковими угодами до цього Договору, що є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.
   4. Цей Договір може бути розірваний за домовленістю Сторін, та оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
  6. Прикінцеві положення
   1. Цей Договір не є договором позики або договором дарування в розумінні положень Цивільного кодексу України. Цей договір укладений Сторонами виходячи з принципу свободи договору, не суперечить чинному законодавству України та відповідає моральним засадам суспільства.
   2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
   3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох однакових примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
   4. Сторони домовилися, що умови цього Договору мають конфіденційний характер, та підлягають розголошенню виключно на підставі та у спосіб передбачений чинним законодавством України.
   5. Сторона-1 укладаючи цей Договір, дає згоду на збір та обробку персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів та дає згоду на отримання інформаційних e-mail- та sms-повідомлень від Сторони-2.
  7. Обставини непереборної сили (форс-мажор)
   1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), які виникли після укладання Сторонами цього Договору.
   2. Під терміном "обставини непереборної сили" для цілей цього Договору Сторони розуміють надзвичайні події або обставини, які не могли бути передбачені та/або відвернені Сторонами доступними їм засобами, а саме: стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси, зсуви тощо); несприятливі погодні умови стихійного характеру (урагани і т.ін.); дорожні інциденти; хвилювання й бунти, військові маневри та/або бойові дії; мобілізація; епідемії; вандалізм; терористичні акти; нормативні акти, видані органами державної влади та місцевого самоврядування; аварії в електричних мережах та/або відсутність електроенергії в таких мережах з інших причин, непов'язаних з Сторонами, якщо такі обставини перешкоджають виконанню умов цього Договору, всі інші події, які будуть визнані обставинами непереборної сили. Настання форс-мажорних обставин підтверджується довідкою компетентного державного органу чи установи (або діючими законами чи нормативними актами України).

Реквізити отримувача:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Суворовський»

65069, м. Одеса, вул. Капітана Кузнєцова, 108

ЄДРПОУ: 37947742

ІПН: 379477415541

IBAN: UA 703282090000026005010039423

в АБ «Південний»

МФО 328209

Тел.: +380948631340

e-mail: uksuvorovsky@gmail.com

Платник податку на прибуток на загальних підставах, платник ПДВ.

Генеральний директор Попович Віталій Анатолійович